Work opportunity at Radionika - Technician/electrician

Place of work: Kraków, Technology Park in Czyżyny

Do naszego zespołu poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Technik, elektronik

Miejsce pracy: Kraków, Park Technologiczny w Czyżynach

Główne zadania/obowiązki pracownika:

 • diagnostyka, testowanie urządzeń elektronicznych,
 • udział w procesach projektowych produktów firmy (montaż prototypów, testowanie, wdrażanie)
 • udział w procesach produkcyjnych.
 • udział w procesach kontroli jakości
 • raportowanie wykonanych prac testowych i serwisowych,

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia – min. średnie techniczne (elektronika lub pokrewne),
 • doświadczenia – mile widziane w takich procesach jak testowanie urządzeń elektronicznych, montaż SMD, serwis i diagnostyka urządzeń elektronicznych, inne,
 • wiedzy z zakresu konstrukcji i działania sprzętu radiokomunikacyjnego, sprzętu komputerowego, zasilaczy impulsowych, układów zasilania AC/DC lub DC/DC, inne
 • umiejętności czytania/rozumienia schematów elektronicznych i dokumentacji technicznej,
 • znajomości technik pomiarów elektronicznych/elektrycznych oraz obsługi aparatury pomiarowej,
 • bardzo dobrej umiejętności i znajomości technik lutowania SMD i THT,
 • dokładności, precyzji oraz dobrej organizacji pracy,
 • rzetelnej i ugruntowanej wiedzy technicznej,
 • umiejętności samodzielnej analizy i rozwiązywania problemów technicznych,
 • umiejętności obsługi komputera,
 • dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • znajomości zagadnień z radiokomunikacji oraz techniki radiowej (wskazane),
 • wysokiego poziomu kultury osobistej, zdolności do pracy w zespole,
 • umiejętności czytania dokumentacji technicznej w języku angielskim.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w godzinach 8:00-16:00 (poniedziałek-piątek),
 • odpowiednie wdrożenie oraz pomoc doświadczonych specjalistów,
 • atrakcyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie,
 • prace w miłej atmosferze,
 • dostęp do sali fitness w siedzibie firmy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres radionika@radionika.com

 

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli.

Niniejszym świadoma/y, iż podstawą przetwarzania moich danych osobowych w procesach rekrutacyjnych jest art. 22 §11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – kodeks pracy, informuję, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną udostępnioną poniżej przez potencjalnego pracodawcę Radionika sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i akceptuję jej treść oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie wszelkich moich danych osobowych niezbędnych dla procesu rekrutacji w sposób tam przedstawiony, zgodny z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych obowiązującego w RP od  dnia 25 maja 2018 roku. 

_____________________________________________________

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez spółkę Radionika sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w okresie 12 miesięcy od daty złożenia niniejszego CV. (klauzula fakultatywna).

 

Klauzula informacyjna

 

Klauzula Informacyjna

 dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 w Radionika sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

 

Administratorem wszelkich koniecznych danych pozyskanych od potencjalnych pracowników w procesie rekrutacji jest Radionika sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. prof. Michała  Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000155494 [dalej jako: Spółka, Spółka Radionika sp. z o.o., Radionika sp. z o.o.,  Administrator].

Spółka Radionika sp. z o.o. jako administrator przetwarza dane osób ubiegających się o zatrudnienie na wszelkich stanowiskach, które zostały Spółce przekazane wszystkimi przyjętymi kanałami rekrutacji oraz w trakcie całego procesu rekrutacji.

Podstawą przetwarzania danych przez Administratora są przepisy obowiązującego prawa, przede wszystkim art. 22 §11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – kodeksu pracy, a także inne akty wykonawcze.

W zakresie szerszym niż określony w tych przepisach oraz w zakresie przyszłych rekrutacji podstawą przetwarzania danych przez Administratora jest wyrażona przez Państwa zgoda. 

W związku z rekrutacją Spółka Radionika sp. z o.o. może przetwarzać następujące dane:

 1. dane identyfikacyjne potencjalnego pracownika;
 2. dane teleadresowe potencjalnego pracownika;
 3. dane dotyczące wykształcenia potencjalnego pracownika;
 4. dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia potencjalnego pracownika;
 5. dane dotyczące uprawień potencjalnego pracownika;
 6. inne dane niezbędne dla procesu rekrutacji.

Dane pozyskane przez Spółkę w trakcie procesu rekrutacji przetwarzane są w następujących celach:

 1. rozpatrzenia kandydatury potencjalnego pracownika na określone stanowisko oferowane przez Spółkę;
 2. realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji;
 3. realizacji uprawnień do obrony przez ewentualnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak co istotne niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania ewentualnej dalszej współpracy.

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody wyrażonej w tym celu, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

Spółka zastrzega sobie prawo do przekazywania danych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji współpracującym z nią podmiotom wspomagającym proces rekrutacji, a także podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi IT, a także  inne niezbędne usługi o charakterze niezbędnym dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka informuje, iż nie przekazuje danych uzyskanych w procesie rekrutacji poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa związane z przekazanymi Spółce Radionika sp. z o.o.  w procesie rekrutacji danymi osobowymi:  

 1. prawo dostępu do danych;
 2. prawo zażądania sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; (uwaga: skorzystanie z tego uprawienia może pociągnąć za sobą konieczność przedwczesnego zakończenia procesu rekrutacji).
 3. prawo  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

(uwaga: skorzystanie z tego uprawienia może pociągnąć za sobą konieczność przedwczesnego zakończenia procesu rekrutacji).

 1. prawo przenoszenia danych do innego administratora;

(jedynie w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danychjest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda). 

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie Państwo kontaktować się ze Spółką Radionika sp. z o.o. poprzez:

 1. adres e - mail: radionika@radionika.com
 2. telefonicznie pod numerem: 126319150
 3. pisemnie na adres: ul. prof. Michała Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków
 4. osobiście – po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania  -  w siedzibie spółki tj. ul. prof. Michała Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków.

Spółka informuje, iż przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.